[section label=”رتبه های برتر”]

[row]

[col span=”11″ span__sm=”12″ padding=”0px 16px 0px 0px” align=”center”]

برترین رتبه های کنکوری

[divider width=”87px” color=”rgb(248, 155, 27)”]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

الهام ماهودی

پزشکی

دانشگاه ایران

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

قربان نیا

پزشکی

دانشگاه شاهد

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

ریحانه هاشمی

پزشکی

دانشگاه قم

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

سمانه نصری

پزشکی

دانشگاه سمنان

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

مهدیه آل احمد

پزشکی

دانشگاه ایران

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

مهشید آگاه

پزشکی

دانشگاه تهران

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”رتبه های برتر”]

[row]

[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

عاطفه عزیزی

پزشکی

دانشگاه ساری

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

عطیه ربانی

پزشکی

دانشگاه سمنان

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

مهسا محمد آقایی

پزشکی

دانشگاه تهران

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

فاطمه نعمت زاده

دندانپزشکی

دانشگاه شاهد

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

پریسا مزیناتی

 

داروسازی

دانشگاه تهران

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

اکرم علم باقری

داروسازی

دانشگاه بهشتی

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”رتبه های برتر”]

[row]

[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

صبا کرمانی

داروسازی

دانشگاه تهران

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

یاسمن محبی

داروسازی

دانشگاه کرمان

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

راضیه عینی زاده

داروسازی

دانشگاه تهران

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

زهرا کرمانی

داروسازی

دانشگاه تهران

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

هدیه پاینده فر

داروسازی

دانشگاه ساری

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

نازنین جلوه

مامایی

دانشگاه اراک

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”رتبه های برتر”]

[row]

[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

مرضیه اکبری زاده

مامایی

دانشگاه ایران

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

مهدیه مهاورانی

پرستاری

دانشگاه کاشان

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

فهیمه معمار اله اده

پرستاری

دانشگاه بهشتی

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

مهدیه رحیمی مدیسه نیا

پرستاری

دانشگاه بهشتی

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

پریسا معتدی

پرستاری

دانشگاه بهشتی

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

فهیمه معمارزاده

پرستاری

دانشگاه بهشتی

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”رتبه های برتر”]

[row]

[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

زینب بکرانی

زیست گیاهی

دانشگاه خوارزمی

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

فاطمه صولتیان

روان شناسی

دانشگاه الزهرا

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

نیایش خیری

روان شناسی

دانشگاه الزهرا

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

زهرا موسوی

روان شناسی

دانشگاه تهران

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

نرگس رشیدی

روان شناسی

دانشگاه علوم بهزیستی

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

زهرا ولد خانی

روان شناسی

دانشگاه اصفهان

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”رتبه های برتر”]

[row]

[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

فاطمه علیزاده فرد

زیست گیاهی

دانشگاه تهران

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

زهرا احمدزاده

روان شناسی

دانشگاه شاهد

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

نگین درستکار

دام پزشکی

دانشگاه تبریز

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

فاطمه ابولفضلی

روانشناسی

دانشگاه تبریز

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

مرضیه شاه محمدی

علوم آزمایشگاهی

دانشگاه قم

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

مریم شاه محمدی

علوم آزمایشگاهی

دانشگاه قم

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”رتبه های برتر”]

[row]

[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

مبینا میرزایی

تکنولوژی اتاق عمل

دانشگاه قم

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

فاطمه ساعدی نیا

رتبه 786 تجربی

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

صبا ملکی

رتبه 969 تجربی

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

اعظم مدنی

روانشناس

دانشگاه تهران

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

محدثه مباحی

دامپزشکی

دانشگاه تهران

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

آتنا یساری

رادیولوژی

دانشگاه ایران

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”رتبه های برتر”]

[row]

[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

سیما نصیرزاده

زیست گیاهی

دانشگاه بهشتی

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

نازنین شمس

شیمی کاربردی

دانشگاه الزهرا

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

فرزانه

روانشناسی

دانشگاه علم و فرهنگ

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

معصومه سمیعی راد

علوم آزمایشگاهی

دانشگاه تهران

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

نرگس رضایزاده

تکنولوژی اتاق عمل

دانشگاه البرز

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

آمنه فهامی

گفتار درمانی

دانشگاه علوم بهزیستی

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”رتبه های برتر”]

[row]

[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

مریم عبادی مقدم

روان شناسی

دانشگاه شهر ری

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

سارا غفارپور

تغذیه

دانشگاه بهشتی

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

فاطمه جمالی

تغذیه

دانشگاه بهشتی

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

فاطمه قربانی

علوم آزمایشگاهی

دانشگاه بهشتی

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

آرزو جلالوند

فیزیو تراپی

دانشگاه علوم بهزیستی

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

ثمیه قلی پور

شیمی کاربردی

دانشگاه الزهرا

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

تانیا اسماعیلی

رتبه 648

مهندسی عمران

دانشگاه خواجه نصیر

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

فاطمه خیرآبادی

رتبه393

مهندسی صنایع

دانشگاه امیرکبیر

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

مهتاب شرابی فرد

رتبه348

مهندسی پزشکی

دانشگاه امیرکبیر

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

مهدیه عرب

رتبه 424

مهندسی صنایع

دانشگاه امیرکبیر

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

آتنا ملکزاده نوین

گفتار درمانی

دانشگاه ایران

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

زینب ساده وند

رتبه 635

مهندسی شهرسازی

دانشگاه تهران

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”رتبه های برتر”]

[row]

[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

لعیا فرهمندیان

رتبه 432

انسانی

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

فاطمه صفری

رتبه 120

انسانی

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

زهرااعلمی زاده

رتبه 855

ریاضی

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

مرضیه پورکامران

رتبه 508

انسانی

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

سمانه حاتمیراد

علوم آزمایشگاهی

دانشگاه ایران

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgb(229, 229, 229)” bg_radius=”20″ depth=”1″]

[ux_image_box img=”1565″ image_radius=”100″]

فاطمه حلمی

رتبه403

مهندسی شیمی

دانشگاه شریف

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]